Affaldsovn 2

Affaldsgrab

Affaldssilo

Specialkonstrueret ovn/kedel tager skraldet.

Affaldsovn er en gennemprøvet konstruktion, der er specielt egnet til kontinuerlig
forbrænding af affald. Udformning af ovn og kedel sikrer en høj forbrændingseffektivitet,
maksimal energiudnyttelse og en minimal afgivelse af farlige stoffer. Fra affaldet
modtages i den nu udvidede affaldssilo, sikrer det nye fuldautomatiske krananlæg affaldets blanding og indfyring. Affaldskranen afleverer affaldet i ovnens påfyldningstragt, hvorfra det ledes til forbrændingsristen, som er en meget robust konstruktion specielt beregnet til drift under hårde betingelser og høje temperaturer.
Affaldet transporteres ned over den skråt stillede rist, hvor det vendes og deles under
forbrændingen for til sidst at ende som slagge i det våde slaggeudtag. Den vandfyldte slaggetransportør sikrer at slaggen befugtes så støvgener helt undgås. Den over 1000 grader varme røggas fra forbrændingen optages i kedlen og sendes ud i fjernvarmenettet.

Computer animation af forbrændingsproces giver optimalt design

Kedlen er designet til at håndtere de stadigt stigende brændværdier i affaldet, myndighedernes krav til røggassens opholdstid ved minimum 850 gr.C og restindhold af kulilte. Disse forhold er optimeret i en CFD model (computer animeret strømning). Via denne computermodel har man valgt det korrekte ildfaste materiale til justering af kedlens afkølingshastighed af røggasserne, så de overholder opholdstidskravet. Under start og stop af anlægget anvendes en permanent installeret oliebrænder til sikring af myndighedernes krav om minimum 850 gr.C, når der er affald i ovnen. Til den ildfaste beskyttelse er der anvendt et meget varmeledende og slaggeafvisende materiale i ovnrummet og et isolerende materiale i efterforbrændingszonen.

Stabil fjernvarmeproduktion i fokus
I spidslastperioder suppleres fjernvarmeproduktionen fra affaldsovnen og flisovnen med anlæggets
gaskedel. De mange maskiner og komponenter har alle forbindelse til anlæggets SRO (styring, regulering, overvågning) anlæg som sikrer kontinuerlig overvågning og automatisk regulering
af forbrændingsprocessen, herunder korrekt luftfordeling til forbrændingsprocessen og
stabil fjernvarmeproduktion. Ved strømafbrydelse starter den 16 cylindrede dieselgenerator automatisk og sikrer fortsat drift af hele anlægget. Fjernvarmeproduktion er således sikret selv under strømafbrydelser. Ovn og kedel er designet og forsynet med
rensningsudstyr, så de årlige driftsstop kan holdes på under 2 om året.

 

I 2006 blev der etableret et røggaskondenseringsanlæg der tager mere varme ud af røggassen inden den ledes til skorstenen. Fjernvarmevandet der kommer retur fra byen med ca. 38 C ledes ind i røggaskondenseringsanlægget, hvor det opvarmes med ca. 9 C, samtidig med at røggassen køles ned fra ca. 135 C til 45 C. Dette øger anlæggets effektivitet med ca. 17 %.  En del af vandet i røggassen der kondenseres ud, anvendes i røggasrensningen i filteret for affaldsovnen, samt til slaggekøling. Den resterende del ledes til kloak.

Røggaskondenseringsanlæg

I 2016 blev der installeret en absorptionsvarmepumpe  der giver mulighed for at udnytte energien i røggassen endnu beder. Med varmepumpen køles røgen fra affaldsforbrændingen ned til ca. 25 C inden den ledes til skorstenen.

 Varmepumpe