Mål og Strategi

Indsatsområder (01.12.2016)

Indsatsområderne kan reelt opdeles i: 

  • Anlæg - kedler og ledningsnet - (motor og transmissionssystem)
  • Drift af anlæg som ledningsnet (dæk)
  • Kommunikation herunder øget kendskab til Hammel Fjernvarme samt salg til nye kunder og fastholdelse af eksisterende kunder (dæk)
  • Nye forretningsområder indenfor forsyningssektoren (dæk)
  • Organisation/Ledelse af et varmeværk som udvikler sig (dæk)

 

Billede1 2016Ny

Anlæg – kedler og ledningsnet

Produktionsanlægget er varmeværkets motor og en forudsætning for levering af varme til værkets forbrugere/kunder. Kedlen i affaldsovnen er udskiftet i 2016. Yderligere er der i 2016 etableret en 12 MW gaskedel til back-up formål ved behov samt en varmepumpe på affaldsovnen. Herefter forventes der ikke der et større investeringsbehov i kedler mv. på værket.

Hammel Fjernvarme skal have skabt overblik over ledningsnettet for at vurdere renoveringsbehovet. Dette arbejde er påbegyndt og indstillingen går i store træk på, at der over de næste 5 år 2016-21 investeres ca. 11 mio. kr. i en række forbedringer og udskiftninger, så der ikke er rørstrækninger ældre end 30 år.  I 2018-19 laves en yderligere kortlægning og prioritering vedr. investeringer i ledningsnettet for yderligere 5-10 år.

Hammel Fjernvarme er i gang med en udskiftning af alle forbrugsmålere således, at den manuelle aflæsning kan erstattes af fjernaflæsning på varmeværket og der opnås en række yderligere fordele.

Billede2 2016

Drift af anlæg og ledningsnet

Hammel Fjernvarme ønsker at bibeholde brændselsfleksibiliteten og derved udnytte muligheden for at anvende såvel affald som flis.

Produktionsprisen for varme produceret på affald eller flis er i dag næsten ens pga. afgiftsstrukturen.

 

Affaldsforbrænding

Hammel Fjernvarme skal skaffe affald til varmeforsyning af gartnerne i Lading og Foldby. Det er nødvendigt for at opretholde en konkurrencedygtig varmepris for disse industrier, idet de kan fratrække afgiften.

Den samlede affaldsmængde, der i dag afbrændes i Danmark er i størrelsesorden 3 mio. tons årligt og den mængde forventes reduceret med 700.000 tons. Hammel Fjernvarme afbrænder årligt ca. 1 % af den samlede mængde.

Prisen på afbrænding af affald er i øjeblikket stigende og det forventes ikke problemer med at skaffe affaldet i fremtiden.

 

Målerudskiftning

Målerudskiftning foretages fra 2016 til primo 2018. De nye målere giver mulighed for hjemtagelse af flere forbrugsdata og kan således anvendes til den bedre kommunikation med forbrugerne.

Der opsættes returflowmåling bl.a. til brudsøgning og det kan samtidig reducere forsikringsomkostningerne på skjult rørskadeforsikringen hos den enkelte forbruger– hvilket også skal kommunikeres ud.

De øgede informationer fra de nye målere kan, udover at anvendes til afregning, anvendes aktivt til styring af ledningsnettet således, at der er den rigtige mængde energi i ledningsnettet til rådighed på det rigtige tidspunkt.

 

Proaktiv vedligeholdelse

For at sikre en stabil drift af varmeværket, er det vigtigt at vedligehold foretages i rette tid, så ’nedetid’ kan minimeres. Vedligeholdet udføres tilfredsstillende i dag, det er dog kun bundet op på enkelte medarbejdere, at sikre, at vedligeholdet sker i rette tid.

For at fremtidssikre driften af varmeværket, skal der etableres og implementeres et vedligeholdelsessystem der giver større fleksibilitet i forhold til hvilket personale, der kan varetage opgaven med vedligeholdelse af anlægget. 

Det skal prioriteres, at der afsættes ressourcer til implementeringen af vedligeholdelsessystemet, så anlægget fremtidssikres og bliver mindre personafhængigt. Vedligeholdelsessystem installeres og implementeres i 2017-18.

Billede3 2016

Kommunikation

Afsnittet kommunikation spænder vidt fra profilering af Hammel Fjernvarme over for myndigheder, leverandører, potentielle samarbejdspartnere o.l. til fokus på salg af fjernvarme til nye kunder og servicering af de eksisterende kunder.

Erfaringen viser, at der er mulighed for at øge tilslutningsantallet i de bysamfund, hvor fjernvarme er etableret efterhånden, som der skal investeres i udskiftning af gamle kedler samt ved ejerskifte af ejendommen. Med de nuværende lave gas- og oliepriser gør vi derfor ikke mere på salgssiden i forhold til de potentielle nye kunder for øjeblikket.

I et forsøg på at gøre fjernvarme ”smart” og synligt, skal bl.a. data fra opsatte de nye fjernaflæste forbrugsmålere, anvendes til bedre kommunikation.

Efter fusionen med Fårvang har der været et udtalt ønske fra de nye forbrugere om at komme på besøg og se værket. Dette ønske imødekommes, idet der skabes et åbent hus arrangement. Arrangementet udvides, således at det bliver et tilbud til alle i hele forsyningsområdet, såvel kommende som eksisterende kunder.

Planlægges afholdt i september 2017.

Billede4 2016

//